Institut de Castellar
C/ Carrasco i Formiguera nº6  08211 Castellar del Vallès         
Telèfon / Fax: 93 714 43 44
iescastellar@xtec.cat
Extensió Mestre Pla (1r ESO)
Ronda Ponent cantonada C/ Urgell
Telèfon: 659 954 788
   
Instagram          X (Twitter)

Reconeixement nivells B2 I C1 de català

Reconeixement dels nivells B2 i C1 de català per escolaritat reglada no universitària

Es pot sol·licitar el nivell C1 o el nivell B2 de llengua catalana si s'acompleixen uns determinats requisits.

 

A qui va dirigit? 

A les persones nascudes a partir de l'any 1972 que volen obtenir aquest reconeixement i l'itinerari educatiu de les quals s'hagi portat a terme íntegrament a Catalunya o, parcialment, a d'altres territoris on el català hi fos llengua curricular i avaluable, de manera que s'hagi acabat obtenint la titulació al sistema educatiu de Catalunya.

Així doncs, la primera promoció escolar que té dret a demanar aquest reconeixement és la que va començar el primer any de l'educació general bàsica (EGB) el curs 1978-1979, a partir del qual l'ensenyament del català va ser oficial al sistema educatiu de Catalunya, tal com s'estableix al Reial decret 2092/1978, de 23 de juny.

 

Terminis

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.

 

Documentació

  1. Llibre d'escolaritat o certificat del centre o centres on s'ha fet l'itinerari escolar corresponent a l'etapa educativa (EGB, BUP, FP, primària, ESO o batxillerat).
  2. Títol, resguard del títol o certificat que acrediti que la titulació superior s'ha obtingut sense cap matèria suspesa o, en el cas de l'ESO, que s'ha superat la matèria de llengua catalana en acabar el cicle superior.
  3. Fotocòpia del DNI.

En cas que no es disposi dels llibres d'escolaritat i que el centre o centres que els van emetre hagin tancat o ja no existeixin, caldrà demanar a la Inspecció d'Educació del servei territorial que correspongui el nom del centre dipositari de la documentació i que custodiï les actes i expedients del centre o centres tancats o desapareguts.

 

Requisits

Persones nascudes a partir de l'any 1972 que acompleixin els dos requisits següents:

  • Haver fet l'itinerari escolar íntegrament a Catalunya o, parcialment, en d'altres territoris on el català fos llengua curricular avaluable, de manera que s'hagi acabat obtenint la titulació al sistema educatiu de Catalunya.
  • Haver obtingut una de les següents titulacions: graduat escolar, tècnic auxiliar, tècnic especialista o BUP, de l'anterior sistema educatiu; graduat d'educació secundària obligatòria o batxillerat, de l'actual sistema educatiu.

És important indicar que les proves d'accés per als majors de 25 anys, selectivitat i accés als cicles formatius, així com els cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, no apareixen a la normativa i, que per tant, no es poden tenir en compte.

 

Taxes

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

 

Altres informacions

També s'atendran les peticions de les persones l'itinerari educatiu de les quals hagi coincidit amb canvis de sistema educatiu, sempre que acreditin documentalment que aquest itinerari, i l'obtenció del títol corresponent, s'ha fet íntegrament al sistema educatiu de Catalunya o, parcialment, a d'altres territoris on el català fos llengua curricular i avaluable, de manera que s'hagi acabat obtenint la titulació al sistema educatiu de Catalunya. Per exemple, persones que hagin començat a fer l'educació general bàsica (EGB) i en algun moment hagin passat a l'educació primària o l'educació secundària obligatòria (ESO), o persones que del batxillerat unificat polivalent (BUP) o la formació professional hagin passat a l'actual batxillerat.

 

Sol·licitar el reconeixement

 

Aquí sota trobareu la sol·licitud de reconeixement de l'equivalència.

 

Sollicitud_reconeixement_equivalència_nivells_B2_i_C1_català_.pdf